Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop van wijnen en aanverwanten en/of van opdrachten en diensten door Juichwijnen. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.juichwijnen.nl, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden; 

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Juichwijnen niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Juichwijnen is bevestigd; 

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan de Juichwijnen ter kennis heeft gebracht en Juichwijnen vervolgens onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 

Artikel 2. JUICHWIJNEN LIDMAATSCHAP
1. Juichwijnen is een wijncommunity met leden. Het lidmaatschap kost 15 euro per jaar en is te allen tijde opzegbaar, echter tot uiterlijk 3 weken vóór afloop van de verlengdatum. Na opzegging volgt géén restitutie van contributie.

Artikel 3. OFFERTE/AANBIEDINGEN 
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 21 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Juichwijnen de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Juichwijnen er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan; 

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Juichwijnen desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order; 

3. Een speciale aanbieding (promotie) geldt zolang de voorraad strekt;

4. De op de website en nieuwsbrief vermelde prijzen, hoeveelheden, maten, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Juichwijnen niet. Is aan de wederpartij een monsterpakket, promotiemateriaal, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW); 

5. Juichwijnen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren; 

6. De 'Tell a friend-knop' bevat een link die een Juichwijn-lid met anderen kan delen. Wanneer vrienden via die link aanmelden én een bestelling plaatsen, ontvangt het juichwijn-lid bij de eerstvolgende bestelling een 'Juichwijn-verrassing'.

Artikel 4. OVEREENKOMSTEN 
1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Juichwijnen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de werkzaamheden daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt alsdan bepaald door de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden; 

2. Een overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Juichwijnen; 

3. Juichwijnen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Juichwijnen de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de order; 

4. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Juichwijnen verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Juichwijnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Juichwijnen worden verstrekt; 

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Juichwijnen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING 
De levering van de wijnen vindt plaats tijdens de ontvangstdagen. De data worden tijdens de bestelling van de wijnen gecommuniceerd. Indien er door omstandigheden geen ontvangstdagen kunnen worden georganiseerd, dan gelden onderstaande regels. Zie ook: leveringsvoorwaarden (artikel 18).

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde / overeengekomen levering geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Juichwijnen schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen; 

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Juichwijnen kan worden toegerekend; 

- wederpartij jegens Juichwijnen tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- wederpartij Juichwijnen niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen; 

3. Juichwijnen is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren. Hetgeen wat al geleverd is, dient ook te worden voldaan. 

Artikel 6. KEURING EN RISICO OVERGANG 
1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Juichwijnen in goede staat heeft ontvangen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Juichwijnen in gebreke waarna ieder recht op reclame zijdens wederpartij komt te vervallen; 

2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht; 

3. De prestatie van Juichwijnen geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen. 

Artikel 7. PRIJZEN 
1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Juichwijnen in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, accijnzen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Juichwijnen gerechtigd deze prijswijziging(en) door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 

Artikel 8. BETALING 
1. Betaling dient te geschieden direct bij de bestelling van de wijnen. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Juichwijnen behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen. Na ontvangst van deze aanbetaling zal de order worden afgerond en eventuele bestellingen worden verricht; 

3. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting is Juichwijnen onverminderd de haar verder toekomende rechten bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

4. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW); 

5. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden. Bij betaling met behulp van een elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing. 

6. Het lidmaatschapsgeld wordt eenmalig per jaar vooraf via een automatisch incasso geïncasseerd.

Artikel 9. ANNULERING 
1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de order zijn alle door Juichwijnen ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Juichwijnen ten gevolge van de annulering geleden schade; 

2. Annulering van een speciale bestelling of nadat Juichwijnen met uitvoering van de order is begonnen, is niet mogelijk. 

Artikel 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
1. Alle door Juichwijnen geleverde goederen blijven eigendom van Juichwijnen totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Juichwijnen rust, duidelijk afgescheiden te houden van andere zaken en naar behoren te bewaren; 

3. Verpanding is niet toegestaan. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Juichwijnen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen; 

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven; 

5. Voor het geval dat Juichwijnen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Juichwijnen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Juichwijnen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen; 

6. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Juichwijnen te leveren. Hij is eveneens verplicht Juichwijnen op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Juichwijnen om dit pandrecht tot stand te brengen. 

Artikel 11. RECLAMEREN /KLACHTEN 
1. Klachten over een geleverd product dienen door de wederpartij binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld aan Juichwijnen. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Juichwijnen in staat is adequaat te reageren. Juichwijnen zal wederpartij binnen 8 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding; 

2. Mocht de klacht betrekking hebben op een product, dan moet het product voor een eventuele bezichtiging beschikbaar blijven in die toestand, waarin het product zich bevond op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of laten verwerken dan wel aan derden heeft geleverd, tenzij Juichwijnen daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven; 

3. Het melden van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; 

- bewerkte, verwerkte of door geleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de wederpartij nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt; 

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd; 

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Juichwijnen;

- wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Juichwijnen (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan; 8. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Juichwijnen, onder door Juichwijnen te bepalen voorwaarden. 

Artikel 12. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
1. Juichwijnen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; 

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden. 

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd; Juichwijnen hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim; 

2. Voorts is Juichwijnen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Juichwijnen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Juichwijnen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst; 

4. Juichwijnen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID 
1. Juichwijnen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten; 

2. Juichwijnen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Juichwijnen voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Juichwijnen in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Juichwijnen om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding; 

4. Wederpartij dient Juichwijnen altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling; 

5. Juichwijnen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Artikel 14. OVERMACHT 
1. Ingeval van overmacht is Juichwijnen gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op de schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.

2. Onder “overmacht” aan de zijde van Juichwijnen wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Juichwijnen tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Juichwijnen, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken; 

3. Juichwijnen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Juichwijnen. 

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoons- gegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Juichwijnen bewaart gegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van een klant gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren; 

4. Juichwijnen verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Juichwijnen wettelijk verplicht is te bewaren. Juichwijnen is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Juichwijnen wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Juichwijnen is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor; 

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet- substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Juichwijnen. Juichwijnen mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden; 

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID 
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert. 

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDERECHTER
1. De vestigingsplaats van Juichwijnen is de plaats waar wederpartij aan zijn/haar verplichtingen jegens Juichwijnen moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Juichwijnen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Juichwijnen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter; 

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd in mei 2020 bij de Kamer van Koophandel. 

Artikel 18. LEVERINGSVOORWAARDEN EN TRANSPORTKOSTEN
Alle vermelde prijzen voor de wijnen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 
De prijzen zijn exclusief transportkosten. 

De levering van de wijnen vindt plaats tijdens de ontvangstdagen. De data worden tijdens de bestelling van de wijnen gecommuniceerd.

CONTACTGEGEVENS 
Juichwijnen V.O.F.
Ruysdaelhof 9C
5642 JM Eindhoven
KvK nummer 78202515
BTW nummer NL861300968B01
Triodosbank NL97TRIO0320011186